วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชื่อเรื่อง ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย นายรัชชานนท์ สิงห์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
ปริญญา รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น สถานภาพคณะกรรมการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการจัดทำแผนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 273 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบจงเจาะ(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่าความเที่ยง 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสังคมศาสตร์ คำนวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบรายด้าน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Medthod) และการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ F-test และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางและไม่แตกต่าง
2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามระดับรายได้ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
7. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามสถานภาพคณะกรรมการ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
8. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
9. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามประสบการณ์ในการจัดทำแผน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น